Thứ Ba, ngày 26 tháng 4 năm 2016

Thứ Tư, ngày 30 tháng 3 năm 2016

Thứ Năm, ngày 21 tháng 1 năm 2016

LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
SÁNG TÁC : TRỌNG NHÂN
TIẾNG HÁT: TỐP CA SÁO CÁT- HÌNH ẢNH SÁO CÁT

Thứ Sáu, ngày 08 tháng 1 năm 2016

Thứ Tư, ngày 06 tháng 1 năm 2016